بلاگ نیوزدر بیرون اتاق بیمارم توقف میکنم. پرستار در حال ضدعفونی کردن دستانش است. «من از بخش روانپزشکی آمدهام. بیمارمان چطور است؟» پرستار پاسخ میدهد: «بیشتر وقت دیشب را درد داشت و برای همین خوب نخوابیده است. پیوندهای عروقی به خوبی عمل میکنند، اما تا خوب شود راه درازی در پیش دارد.»

درباره : نیوز ها