بلاگ نیوز


روحانی رئیس جمهور نظام بانکی ضریب فزاینده

نوشته «ضریب فزاینده» عامل اصلی رشد افسارگسیخته نقدینگی اولین بار در مقاومتی نیوز| پدیدار شد.

درباره : نیوز ها