آراinal نهایی تأیید می کند که نیوزیلند ماری جوانا را قانونی نمی کند

ولینگتون: نیوزلند قانونی نخواهد شد ماری جوانا پس از شمارش آرا final نهایی در روز جمعه در همه پرسی نتوانست نتیجه را لغو کند شب انتخابات – گرچه نزدیک شد.
همه پرسی قانونی شدن این دارو با 48 به پایان رسید درصد پشتیبانی و 51 درصد مخالف ، تقارن در تقسیم شب انتخابات 46 درصد موافق و 53 درصد مخالف است. آرا special ویژه ای که پس از انتخابات 17 اکتبر شمارش شد ، شامل آرا خارج از کشور بود و حدود 17 درصد از کل آرا را به خود اختصاص داد.
آرا special ویژه همچنین اندکی اکثریت نخست وزیر لیبرال را افزایش داد جاسیندا آردرن و حزب کارگر او ، که در نهایت با کمی بیش از 50 درصد از کل آرا ، و 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان به پایان رسید.
از زمان معرفی سیستم متناسب با نیوزیلند از 24 سال پیش ، این اولین بار است که هر حزب مجزا اکثریت پارلمان را بر عهده دارد.