Monthly Archives دسامبر 2022

سوغات و صنایع دستی زنجان

آثار بناهای دورههای اشکانیان و ساسانی و ایلخانان در این محل یافت شدهاست. ساخت آن به زمان شاه طهماسب یکم بازمیگردد، و بخشهای اصلی آن در درون حصار قدیمی تهران احداث شد و در دورهٔ قاجار گسترش فراوانی یافت و محل سکونت شاهان قاجار بود.

صنایع دستی زنجان چاروق دوزی

بر روی این اضلاع گنبد بلندی قرار گرفته که ارتفاع آن را ۱۲۰ گز نوشتهاند. سنگنبشته بیستون یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهمترین متن تاریخی در زمان هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ را بر گوماته مغ و به بند کشیدن یاغیان را نشان میدهد...

Read More