اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

مهم ارتقاء شوری نقش تعدیلکنندگی پتاسیم کمرنگتر شد و در شوری 100 میلیمولار به کمترین مقدار (افزایش 6 درصدی) رسید که اهمیت نتیجه های کاربرد پتاسیم سیلیکات در توتفرنگی (Yildirim et al., 2009) و انگور (Azizi et al., 2017) نشاندهندة نقش پتاسیم در پایداری رنگیزههای فتوسنتزی و ارتقا سرعت فتوسنتز در تنش شوری مطابقت دارد. این نتیجه ها نشاندهندة نقش پتاسیم در تعدیل و کاهش اثر شوری در تخریب کلروفیل b بود که حساسیت بیشتری به همین تنش داشت (جدول 4)؛ هرچند تغییرات مرحله برگ و میزان نور دریافتی هم ممکن است در تغییر تحول همین نسبت تأثیرگذار باشند. این ماده به رخ آرکانیت وجود داراست اما در مقادیر کافی وجود ندارد. مقدار کمتر کاروتنوئید اهمیت ارتقاء شوری بهترتیب برابر 25 و 47 % در مقادیر پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % بود که نشاندهندة اثر منفی و معنیدار سدیم در این مخلوط می باشد (جدول 4). کاروتنوئیدها از رنگیزههای فتوسنتزی هستند که مقدار آن‌ها بر اثر تنش شوری بهدلیل تشکیل گونههای فعال اکسیژن در برگ (Parida and Das, 2005) و بازدارندگی نوری (Akcin and Yalcin, سولفات پتاسیم پودری خدمات حمایتی 2016) بهطور معنیداری کمتر مییابد. همین فرمان در مکانی که غلظت سدیم خاک بیش از پتاسیم می باشد کلیدی حیاتی است . از آنجا که همین دو اسید و باز کار کشته هستند، بدین ترتیب سولفات پتاسیم نمکی خنثی است. به خواسته ارتقا باروری میوه ها و پرهیز از فقدان پتاسیم در خاک، عملیات کود دهی را قبل از شروع پرورش میوه ها یعنی در اوایل بهار و در حین رویش میوه ها می اقتدار انجام داد. پتاسیم به عنوان یک عدد از عنصرها فعال کننده آنزیم ها در گیاهان شناخته می شود. در کشت های هیدروپونیک استعمال از سولفات پتاسیم مناسب ترین تعیین از دربین کودهای پتاسیمی است. این ها بلورهای سولفات پتاسیم و سولفات های منیزیم، کلسیم و سدیم است. همین مطالعه بوسیله Glauber ، Boyle و Tachenius آیتم مطالعه قرار گرفت. اما درصورتیکه پتاسیم گزینه نیاز به جهت آن ها خواسته نشود وضعیت و میزان مرغوب بودن آن‌ها به طور چشمگیری کاهش میابد. سولفات پتاسیم کمپانی پگاه گوشه و کنار آرین در سایزهای مختلف( حت کوچک تر از 015/0 میلی متر) ساخت می شود تولید سولفات پتاسیم سولفات در ترازو ریز منجر می شود محلول سولفات پتاسیم به راحتی بوسیله گیاه جذب شود. این یاری می کند تا از تجمع مازاد K به وسیله گیاه خودداری شود و همچنین زخم احتمالی نمک را به حداقل می رساند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط با کجا و طرز استعمال از کود سولفات پتاسیم جهاد کشاورزی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.