احادیث سوره یوسف – تفسیر روایی اهل بیت علیهم السلام

ما این عمل را کردیم تا دانش تعبیر خواب به او بیاموزیم و آفریدگار بر فعالیت خویش موفق و مسلط میباشد البته بیشتر مردم نمی دانند و آن گاه که یوسف به سن رشد رسید، فرزانگی و دانش به وی دادیم و ما نیکوکاران را اینگونه پاداش می دهیم» (۳۹۹). در حالی که یوسف از جانب پروردگار عالمیان گزینه بهترین مدح و تحسین قرار می‌گیرد که حاکی از وجود مانع درونی، خداباوری و روحیه اخلاص و تقوای او وبسایت یوسف اسدی بوده است. امام باقر مقابل السلام فرمودند:من گاهی به بعضی از فرزندانم محبّت می کنم و آنان را روی زانوانم می نشانم در حالی که استحقاق همین تمامی محبّت را ندارند،تا مبادا درمقابل سایر فرزندانم حسادت بورزند و ماجرای یوسف تکرار شود. 3-برادران از همین که گرگ یوسف را پاره نماید ابراز نگرانی نکردند البته در برابر همین که نیرومندی و قدرت آنها مخدوش گردد عکس العمل نشان دادند. یوسف (علیه السلام) مبتلا شد که گوسفندی چاق، سر برید و یک عدد از اصحابش بهنام «بقوم» محتاج به غذا بود و آن شب چیزی نیافت که افطار کند و یعقوب (علیه السلام) از او غفلت کرده و به او چیزی نداد، در سرانجام به درد فراق یوسف (علیه السلام) در گیر شد. من عرض کردم: «چنین نیست که هرکسی سؤال کند مستحق باشد». «سرانجام یوسف را به بهای پاره ای فروختند و نسبت به فروختن او بی رغبت بودند (چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود») (۳۹۵). علی (علیه السلام) تبسّمی نمود و فرمود: «امروز، به عبارتی روزی می باشد که پیامبر معبود (صلی الله برعلیه و آله) به من وعده فرمود». سرانِ یهود وارد مدینه شده و سؤالاتی را از ابوبکر پرسیدهاند که او نتوانسته پاسخ بدهد». بعضی از آنان فقط صدایی را چون صدای زنجیر میشنوند، پیام خداوند را میگیرند، بعضا از پیامبران هستند که خداوند، پیام خویش را هنگامی در خوابند به آن‌ها میدهد؛ مانند یوسف و ابراهیم (علیها السلام)، بعضی فرشتهی وحی را میبینند و برخی دیگر نیز میباشند که پیام آفریدگار در دلشان افتاده و در گوش آنها باقی میماند. هر دو احتمال،طرفدارانی دارد که بر شالوده شواهدی بدان نسبت دادن می جویند.ولی به نظر ما، احتمال اوّل خوب تر است.زیرا یوسف به خاطر تقوای الهی مرتکب گناه نشد،نه به خاطر اینکه بگوید:چون من در خانه عزیز مصر هستم و او حقّی بر من دارد،من به همسرش تعرّض و سوء قصد نمی کنم! در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت کجا و روش استفاده از سن یوسف اسدی دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.