انواع دوزینگ پمپ و کاربردهای آن

در صورتیکه فشار کاری مورد نیاز تا 20 توشه (290 PSI) باشد؛ پمپ دوزینگ BT، شیوه حل ایده آلی برای به کار گیری های متعدد در دستور تزریق مواد شیمیایی است. در سيستم دوم كه تمام چاهها پایین عملكرد يك پمپ قوي و يك دستگاه واحد قرار دارا هستند و لوله مكش تمام چاهها مهم يك كلكتور بهم دارای ارتباط می باشد ممكن است دبي چاهها از يك محل ديگر تغيير نمايد كه در اينصورت براي تنظيم دبي براي هر كدام از چاهها ميتوان از شير فلكه كه در ابتداي لوله مكش كار گذاشته مي شود استعمال نمود، در صورتيكه در سيستم نخستین بايد در هر يك از چاهها يك پمپ ، مختص آن چاه در لحاظ گرفت كه اين خویش ، تهيه وسائل را ايجاب نموده و از نقطه لحاظ برداشت آب توليد اشكال خواهد نمود. الف- ممكن می باشد روي هر كدام از چاهها يك پمپ ، پيش بيني نمود كه خویش مستقلاً مخزن اصلي را تغذيه نمايد كه در اين حالت براي رعايت مسائل اقتصادي ، تأسيسات مربوط به فشار قوي و فشار ضعيف و تابلوهاي كنترل و غيره را در يك ساختمان مشترك كه محل آن به رعايت تعادل افتهاي فشار در مركز ثقل نواحي مورد حیث باشد ، قرار مي دهد ، بعد لوله رانش هر پمپ را به يك گوشه و کنار مشترك بنام كلكتور هدايت نموده و از اين كلكتور جهت تغذيه مخزن واقع در طول مطلوب دوزینگ پمپ روغن به کار گیری مي شود. درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري مهیا گردد كه تاسيسات مربوطه اهمیت حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد پهناور عمدتا بيشتر از راندمان كلي تیم واحدهاي كوچكتر است در نتيجه از نقطه نظر راندمان طریق دوم مناسبتر میباشد . 1- درصورتيكه برداشت آب از يك چاه منفرد آیتم نظر باشد ساختمان ايستگاه پمپاژ مستقيماً روي چاه واقع شده و عمق مكش (فاصله قائم سطح آزاد آب آیتم برداشت تا محور پمپ) حداكثربايد 5/4 تا دوزینگ پمپ بهلول 6 متر باشد. 3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. در نحوه دوم كه کل چاهها ذیل عملكرد يك پمپ قوي قرار دارا‌هستند ، درصورتیکه لوله مكش طولاني باشد احتمال وجود خلاء در كلكتور در اوائل شیوه اندازي و يا رویکرد اندازي آن‌گاه از يك توقف طولاني سبب پیدایش مشكلاتي شده و احتمالاً حركت مكانيزم را مختل خواهد نمود .