بازسازی خانه ، بازسازی خانه قدیمی ، بازسازی ساختمان

برای چک این مقادیر هم فقط تجربه به اندازه در پروژه های تجدید مشابه می­تواند امداد کند تا عددی نزدیکتر به میزان واقعی برآورد شود. مثلاً همان نیروی کارگری که بعنوان وردست یک اوستا سازه درحال فعالیت است، می­تواند هم زمان به جمع ­آوری نخاله امداد کند و یا زمانی که یک اوستا بنا درحال دیوارچینی برای یک اتاق می باشد می­تواند در میان کار، فقط در ۱ یا دو ساعت، شیب بندی کف فضاهای مرطوب که کفشور دارا هستند را هم انجام دهد. مثلاً درمورد مثال همین مقاله، می­توان هزینه ناهار و صبحانه را به ازای هر نفر به مبلغ حقوق و دستمزد روزانه آن ها طولانی تر نمود و هزینه کرایه بار را بصورت یک ردیف، بعنوان یکی از بخشهای عملیات تخریب به جدول بیش تر نمود و تعداد دفعات حمل نخاله را ضربدر کرایه هر بار حمل نخاله نمود تا هزینه آن تحلیل شود. درمورد نیروهای کاری که بصورت کنترات فعالیت را انجام داده و حقوق و دستمزد خویش را دریافت می نمایند، دیگر نیازی به نظارت حاصلضرب فوق نمی­باشد. در صورتی که در نوسازی احتیاج به عملیات عایق کاری مانند قیرگونی و ایزوگام دارید باید بدانید که بها آن ها در فصول سرد افزایش پیدا می کند. در ستون نخستین کلیدی عنوان “دستمزد هر نفر” ، حقوق هریک از نیروهای کاری که در گام قبل تعیین نمودیم را وارد می­نماییم. با استعمال همین پنل ها میتوانید در طول سال از منظرهی خارج لذت ببرید و نور قابل قبولی در درون بازسازی ساختمان غرب خانه داشته باشید. بعد از آن از آن می بایست حقوق آن پیمانکار یا این که شرکت را که قرار هست این پروژه را انجام دهد هم به هزینه های پروژه بیش تر شود. که این مسئله بسته به پروژه شما گوناگون می باشد. پس از آن حاصلضرب همین ستون مهم ستون قبل از آن در ستونی اساسی عنوان “تعداد نیروی عمل انسانی گزینه نیاز” وارد شده است. می بایست دقت داشت که مقادیر هزینه هایی مانند، هزینه صبحانه و ناهار، کرایه حمل نخاله­ ها که در مثال فوق، درمرحله تخریب قرارمی­گیرند، به چندین وضعیت ممکن می باشد در برآورد هزینه های سطح تخریب ارزیابی شوند. برای کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از بازسازی ساختمان اموزش ، شما شاید می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.