برنامه بدنسازی مبتدی برای خانمها به مدت 12 هفته – شروع کن!

بهطور کلی تمرینات فول بادی چربی بیشتری نسبت به برنامههای جداگانه بالا و پایینتنه میسوزانند. برای اینکه بفهمید اساسی انجام همین تمرینات روند رو به رشدی داشتهاید و پیشرفت کردهاید، حتماً اضطراری میباشد که نتایج بدست آورده شده را باز‌نگری کنید. شما باید ست نخستین را حساس وزنه سبک، ست دوم را حساس وزنه میانگین و ست سوم را اهمیت وزنه ای که حداکثر توان را می طلبد انجام دهید. همت کنید مصرف غذاهای پروتئین دار را ارتقا دهید و چربی ها را تا جایی که می توانید کنار بگذارید. خصوصیت اول سبب ساز ارتقا خاصیت چربی سوزی برنامه میشود. تمامی میدونیم که تاثیر برنامه غذایی در برنامه بدنسازی بسیار بالاست، از این رو یک برنامه غذایی ورزشی متناسب با برنامه بدنسازیت و حیاتی در لحاظ گرفتن تمام ویژگهای که یک برنامه بدنسازی به اون احتیاج داره مثل ، وعده های قبل و بعد از آن از تمرین، در نظرگرفتن درشت مغذی ها مثل کربوهیدرات، پروتیئن، چربی که مستضعف یه برنامه بدنسازی هماهنگ هست رو داراست. دارای دقت به اینکه همین برنامه تمرینی بدنسازی اساسی سطح متوسط تا حرفه ای می باشد، بعد از انجام آن می بایست به سراغ برنامه تمرینی های رشته ای بروید. فقط سرگرمیاش هم در آن برنامه بدنسازی عضله سازی حرفه ای زمان، بسکتبال بود. ۵ نیز از همین قاعده مستثنی نیست. چربیهای سالم هم به ساخت هورمون و ارتقاء تستوسترون شما یاری متعددی خواهد کرد. ممکن است تا حرف از بدنسازی می شود شما در ذهنتان اشخاص غول پیکر را خیال کنید که اهمیت تمرینهای سنگین توانستهاند به اندام حجیم و لبریز عضله دست پیدا کنند. در واقع همین شما میباشید که باید متناسب با بضاعت و توان خود، وزنه های مناسبی را انتخاب نمایید. ۵، شما ۱۰ حرکت را انتخاب میکنید (برای هر عضله یک حرکت). در هر جلسه بهصورت فول بادی (منظور حرکات ترکیبی و چندمفصلی هست که در هر جلسه تمرینی تمام ماهیچه ها بدن را سرگرم خود میکند) و روی کل عضلات اجرا میشود. بهترین برنامه بدنسازی، برنامهای است که روی رویش تمام قسمتهای بدن کار کند و به جهت رژیم غذایی، مکملهای تغذیهای و سبک زندگی کلی برنامهریزی انجام دهد. گامهایی در ارتباط با نوشتن برنامه تمرینی بدنسازی، هر آنچه که شما بایستی درباره نوشتن برنامه تمرین بدنسازی و طریق تالیف برنامهها بدانید. اساسی انجام همین برنامه شما میتوانید تمامی عضله ها تن خود را در طول هفته ذیل فشار قرار دهید و مهم داشتن رژیم غذایی مطلوب بدنسازی و استراحت، اندامی قشنگ به جهت خود بسازید.