دومینیک راآب انگلیس می گوید هفته آینده برای معامله Brexit بسیار مهم خواهد بود

لندن: هفته آینده برای Brexit بسیار مهم خواهد بود ، وزیر امور خارجه دومنیک راآب روز یکشنبه در پاسخ به این س askedال که در مذاکرات تجاری با چه نزدیک به آخرین مهلت است اتحادیه اروپا.
راآب به بی بی سی گفت: “این یک هفته بسیار مهم است ، آخرین هفته اصلی مهم به هر گونه تعویق بیشتر است.” وی گفت که مذاکرات به دو موضوع اساسی نهایی رسیده است و اگر اتحادیه اروپا مواردی را نشان دهد ، توافق امکان پذیر است عمل گرایی.