روایتی از سفر وزیر خارجه عمان به تهران/ موضع روشن ایران در مذاکرات – ایرنا

به طوری که در بحث صادرات مهم اختلاف زیادی، در صدر مقاصد کالاهای عمان قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرابتهای فرهنگی و فقاهتی میتوانست و میتواند یک عدد از مقاصد گردشگران عرب از جمله عمانیها باشد. بازار مطرح یکی از بلندترین و قدیمیترین بازارهای خاورمیانه است و بدون شک باید در هجرت خود به عمان به آن سری بزنید. باید در حیث داشت که پذیرش تحصیلی صادر شده از دانشگاه می بایست به تایید وزارت تجارت و صنعت این مرز و بوم برسد. برای آنکه بتوانیم گامهای تجارت حساس عمان را به صدق برداریم، باید نخست شناخت جامعی در خصوص اقتصاد آن داشته باشیم. موضع و مطالبات ایران صریح خیس از همیشه از معابر گوناگون پیدا و پنهان به اطلاع طرفهای غربی رسیده است و آمریکا گرچه به تیتر عضو خارج شده از برجام در مذاکرات آن، طرف مستقیم کشور‌ایران وجود ندارد ولی شواهد نشان میدهد نیز طرفهای دیگر حاضر در مذاکرات و هم بعضا کشورهای منطقه، خواستههای کشور‌ایران را روشن به تصمیمگیران کاخ سفید اعلام کردهاند و از همین روست که دیپلماتها و مقامات ایران، یک صدا منتظر تصمیمی بزرگ به جهت توافقی پهناور هستند. آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد که باز هم چین مهمترین سهم دار تجاری عمان در دعوا واردات بوده است. آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می دهد که در سال 2018 چین به تنهایی مقصد 43.9 درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. براساس داستان سازمان تجارت جهانی (WTO) حدود 8.45 % از واردات عمان از سرزمین چین وارد میشود. بیشترین واردات عمان از کدام کشورها است؟ دسترسی به آبهای آزاد و بینالمللی سبب شده تا میهن عمان موقعیت استثنایی برای تجارت اهمیت سایر کشورها داشته باشد. به طور کل یک عدد از ویژگیهای حساس کشورهای خلیج عجم این است که حجم تجارت بالایی نسبت به بقیه کشورهای دیگر داشته و به نوعی مرکزی برای کار و حضور تجار و موسسه ها بازرگانی کشورهای متفاوت هستند. با همین حال، رابطه ثبات و وقار از ویژگیهای بارز آن میباشد و چندا اختلافات سیاسی مهمی وجود ندارد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از هتل عماد 4 * مشهد ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.