سازمان ملل پس از کشته شدن دانشمند هسته ای ایران خواستار خویشتنداری می شود

ملل متحد: سازمان ملل شنبه بعد از بالا گرفتن تنش ها خواستار خویشتنداری شد خاورمیانه با ترور الف دانشمند برتر هسته ای ایران.
ایران سرزنش کرده است اسرائيل برای قتل روز جمعه در محسن فخری زاده و نذر انتقام کرد.
سخنگوی سازمان ملل گفت: “ما به خویشتنداری و نیاز به جلوگیری از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنش در منطقه شود ، می خواهیم.” “ما هرگونه ترور یا قتل غیرقانونی را محکوم می کنیم.”