صندوق های رای در همه پرسی قانون اساسی ازبکستان باز شد

تاشکند: کمیسیون انتخابات اعلام کرد که در اوایل روز یکشنبه در همه پرسی قانون اساسی ازبکستان، صندوق های رای باز شد و رأی گیری را آغاز کرد که می تواند به شوکت میرضیایف رئیس جمهور اجازه دهد تا سال 2040 در قدرت بماند.
مقامات می گویند که بازنگری قانون اساسی، حکومت و کیفیت زندگی را در این کشور 35 میلیون نفری آسیای مرکزی، که حقوق آن مدت ها به شدت محدود شده است، بهبود می بخشد.