مقاوم سازی ساختمان با استفاده از FRP

در همین شرایط برای چسباندن ورق ها از حرارت در محل کارگزاری استعمال می شود. ضریب جزئی ایمنی مصالح FRP، صرف نظر از دسته بارگذاری ، به مدل آن و حالت محیطی بستگی دارد. همین میزان از ضرب عدد 85/0 در مقادیر مندرج در جدول 2-5-1 (بخش بهسازی ستون ها) که ضرایب کاهش محیطی نامیده می‌شود مقاوم سازی اهمیت به کارگیری از frp بدست می آید. همچنین به کارگیری از CFRP ها در بازگرداندن مقاومت باربری جانبی حداکثر و دشواری نخستین اتصالاتی در بهسازی لرزه ای که آسیب ندیده اند مفید می باشد. در هنگام استعمال از مصالح FRP بایستی مرحله بتن و سطح FRP را فراهم نمود. هنگامیکه از مصالح FRP برای افزایش مقاومت خمشی عضوی به کار گیری شود، کاربر می بایست بتواند نیروی برشی مربوط به ارتقاء گنجایش خمشی بازه زمانی را تحمل نماید. به تیتر روش حلي جايگزين ، استعمال از الياف پليمری، FRP آیتم اعتنا قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانند پارچه اي برروي سازه چسبانده شده و مقاومت و شكل پذيري عضو را بهبود مي بخشد . تراز پایانی چسباندن ورق های FRP است که باید بوسیله اشخاص کارشناس و ماهر رخ گیرد تا بتوان به مقاومت مورد نطر دست یافت. بهعنوانمثال دارای استعمال از کامپوزیت FRP بعد ها تراز مدت زمان ستونها ارتقاء نمییابد، که درنتیجه بهراحتی با محدودیتهای معماری منطبق میشود. کرنش نخستین در لایه زیرین بتن میتواند کلیدی به کارگیری از بررسی الاستیک کاربر با در نظر گرفتن همه بارهای وارده در حین نصب FRP انتخاب شود. همینطور بایستی تاثیر بارهای متناوب بر مصالح FRP هم تحلیل گردد. در صورتیکه پیش از کارگزاری مصالح FRP، همه بارهای بر روی عضو شامل وزن آن یا این که نیروی پیش تنیدگی از بر روی عضو برداشته شود، باید کرنش اول موجود در مرحله کششی بتن در لحاظ گرفته شود. در همگی حالات نامبرده بجز حالات 6 و 7 که پرورش و انتشار سوراخ خوردگی بتن و جدا شدن کاغذ چسبانده شده از روی بتن بصورت تدریجی صورت می دهد، حالات شکست ترد و ناگهانی است. جهت پرهیز از کنده شدن صفحه ها FRP و چسب از بر روی بتن، می­بایست تمام مورد ها ناصافی و ناهمواری از بر روی سطح بتن بایستی پاک شده و سطحی یکنواخت ساخت نمود. در تمامی ارزیابی های انجام گرفته در رابطه حساس تقویت خمشی تیر حساس استعمال از برگه ها و صفحات FRP، تیر تقویت شده ، بار بری آخری بیشتری در مقایسه دارای شرایط تقویت نشده مقاله مقاوم سازی دارای frp نشان می دهد.