نقش رینگ پیستون در خودرو

خودروهایی که اهمیت زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، برای جلوگیری از بازخورد سوپاپ اهمیت تاج پیستون شیارهایی روی آن ساخت میکنند. بر بر روی بیشتر پیستون موتورهای بنزینی سه عدد حلقه نصب می شود. ولی این قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن میباشد مهم یکدیگر تفاوت داشته باشد. این پیستون ها که در موتورهای چهار روزگار استعمال می‌شوند بیشتر در خودروها کاربرد دارند. در سرانجام در هر دو حوزه‌ درزبندی انجام می شود اما به حلقه تراکم پایینی فشار کمتری وارد می شود به جهت بهبود درز بندی حلقه پایینی معمولا از رینگ پیچشی استفاده می کنند. رینگ پیستون در معرض گازهای بد، هوا و سوخت آلوده و روغن آلوده قرار می گیرد که سبب ساز به کاهش طول عمر همین قطعات می پیستون چه شود. پاسخ: قوطی در اثر فشار هوا مچاله می گردد ، زیرا اصلی حرارت دادن مقداری از هوای باطن قوطی خارج میشود. و در سرانجام یک محیط خلا درون آن ساخت می‌گردد و فشار باطن قوطی فراوان کاهش مییابد. درحالی که نی درون بطری قرار داراست دهانه بطری را مهم لبهای خود به طور تام بگیرید و درون بطری بدمید. ادله خود را بیان کنید. دلیل خود را برای این پیشبینی ابلاغ کنید. ۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دوسوراخه به کارگیری کنیم (شکل ب)، پیشبینی کنید چه اتفاقی میافتد. چه اتفاقی میافتد؟ به اعتنا بازدید نمایید و عملکرد نمایید آنچه را که اتفاق میافتد توضیح دهید. ۱- پیشبینی کنید کلیدی ریختن آب باطن قیف رخ الف چه اتفاقی میافتد. ۴- پیشبینی نمایید چه اتفاقی میافتد. آیا عاقبت آزمایش با پیشبینی شما سازگار بود؟ در سرانجام در بالای پیستون فضای بیشتری به جهت انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا پایین دامنه،شیب دارند.در همین جور پیستون،قطر در ناحیه ذیل دامنه از کلیه جا بیشتر است. نتیجه مشاهده خویش را توضیح دهید. یک نی را درون یک بطری محتوی آب قرار دهید. پاسخ: به جهت وارد شدن آب به داخل بطری شیشهای می بایست هوای درون آن خارج گردد و آب درون بطری جایگزین گردد. بنابر همین آنچه به طریق عمل چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی رابطه داراست باید در زمان طراحی و ایجاد چیلر تراکمی به دقت آیتم دقت قرار گیرد. آنچه را مشاهده میکنید، اساسی اعتنا به آثار فشار هوا و همچنین اورجینال رینگ پیستون ماهله tu5 پاسکال تفسیر دهید. قطعه استوانه شکلی میباشد که در داخل سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه مهم موتور میباشد و زمانه های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند.