هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده بایستی حیاتی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی با دقت به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت ارتقا شتاب و قدرت خودرو آیتم استفاده قرار میگیرد ، به جهت اینکه بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این گزینه یکی از از موارد لازم میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک عمل مشقت بار و نیازمند به علم اختصاصی در نظر گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که قیمت اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که نصب همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حیاتی طراحی و ایجاد این قطعه حساس دارد، زمان و هزینهای می باشد که شما بایستی به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میگردند و پروسهی انجام این اتفاق اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر می باشد و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.