ویروس کرونا در سراسر جهان از 46.12 میلیون نفر عبور کرده است که تعداد کشته ها 1،195،428 نفر است

بسیاری از کشورها ، به ویژه در غرب دموکراتیک ، از آزادی بیان حمایت می کنند و اجازه انتشار نشریاتی را می دهند که پیامبر اسلام را تبلیغ می کنند. بنابراین چرا فرانسه برای اعتراضات و خواستار تحریم در سراسر جهان اسلام و اغلب هدف خشونت مرگبار از حاشیه های افراط گرایان مشخص شده است؟