پیستون موتور خودرو چیست و انواع اشکال آن؟

گونه های گوناگون پیستون رینگ ، رایدر رینگ و نوار رایدر آببندی های گوناگونی را به جهت طیف وسیعی از کمپرسور ها آماده می کند. یک عدد از این تجهیزات مهم، پیستون می باشد که میتواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در نهایت این حرکت، به چرخها و به شکل حرکت چرخشی منتقل میشود. پیستون در موتورهای چهارزمانه نیاز به ۲ توشه رفت و بازگشت به جهت تامین نیروی یک سیکل حرکتی موتور دارد. پیستون حلقه کلیدی اتصال مستقیم برای آببندی در قطعات اهمیت اختلاف فشارهای بالای 15 توشه به کارگیری می شود. پیستون رینگ ها اهمیت مفاصل مورب نیز برای فشار های بالاتر از 15 توشه استعمال می شود. پیستون رینگ و رایدر رینگ های سپاهان پلیمر به جهت کاربرد های مهندسی و به طور مختص متناسب اساسی پارامتر های عملیاتی شما به جهت طیف وسیعی از حالت عملیاتی طراحی و ساخته پیستون 200 می شود. 3- مقعر مانند : در رخ ذیل ، سطح بالای پیستون ، مقعر می باشد. به جهت دوری از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتور ها از پیستون هایی به کار گیری می شود که گژن پین آنان اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله مرحله فشار گیر کلیدی (شکل ۱۰) کار می کند. درهنگام عملکرد، اثر آببندی اتصال مورب قطعا از پیستون حلقه ها اساسی یک اتصال مستقیم خوب تر است. تاج پیستون همان نصیب بالایی پیستون بوده و صورت آن اثر گذاری بسزایی بر روش احتراق سوخت دارد در‌حالتی که طراحی درست آن، سبب ساز اختلاط خوبتر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را ساخت مینماید. تاج پیستون اتومبیل : که به عبارتی قسمت بالایی پیستون بوده و شکل آن تاثیر بسزایی بر نحوه احتراق سوخت داراست در شرایطی‌که طراحی صحیح آن، باعث اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و قدرت بهینه را تولید مینماید. همین مجموعه تا به امروز توانسته است 12 کمپانی بزرگ در زمینه ایجاد قطعات و تجهیزات خودرویی تأسیس کند. پیستون قطعهای تقریبا استوانهای صورت است؛ نسبتاً از آن بر روی که سازندگان این قطعه، به میزان زیاد کم به آن رخ بیضوی ارائه می کنند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت خودرو به شدت بالا می رود و حتی ممکن است به دماهایی زیرا 2200 رتبه سانتیگراد هم برسد و این دستور منجر انبساط پیستون می گردد و در همین شرایط می باشد که پیستون رخ استوانهای به خویش میگیرد. پیشنهاد می شود برای استمرار پیستون و نیز تحمل فشار و دمای بالای موتور خودرو، از روغن موتور استاندارد و پیشنهاد شده خودروساز piston 6s به کار گیری کنید.