چین از اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند، اما از گنجاندن هند حمایت می کند

پکن: چین موضع خود را در قبال آن حفظ کرده است اصلاحات شورای امنیت سازمان مللبا بیان اینکه باید نمایندگان بیشتری برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کوچک و متوسط ​​وجود داشته باشد، اما از پاسخ مستقیم به درخواست هند و سایر کشورها برای گسترش و گنجاندن آن اجتناب کرد.
وانگ یی، مدیر دفتر کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، با روسای مشترک مذاکرات بین دولتی در مورد اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه در پکن و به تشریح موضع چین. چین یکی از پنج عضو دارای حق وتو در 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل است.
10 عضو باقی مانده به عنوان اعضای غیردائم برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند و حق وتو ندارند. هند در خط مقدم تلاش‌های سال‌ها برای اصلاح شورای امنیت بوده است و گفته است که به درستی سزاوار جایگاهی به عنوان عضو دائمی سازمان ملل است.