چین «نارضایتی شدید» را از بیانیه G7 ابراز می کند

پکن: چین روز شنبه «نارضایتی شدید» را از بیانیه صادر شده توسط این کشور ابراز کرد G7 رهبرانی که پکن را در مورد مسائلی از جمله انتقاد کردند دریای چین جنوبی، حقوق بشر و مداخله ادعایی در دموکراسی های آنها.
سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز مخالفت قاطع پکن گفت: “گروه 7 بر دستکاری مسائل مربوط به چین، لکه دار کردن و حمله به چین اصرار داشت.”